Regulamin

Regulamin Charytatywnych Aukcji Internetowych organizowanych przez OLMET Przemysław Oleś Sp. k. z siedzibą w Tarnowskich Górach

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Charytatywnej Aukcji Internetowej organizowanej przez OLMET Przemysław Oleś Sp. k. z siedzibą w Tarnowskich Górach, dalej:
  „Regulamin”, za pośrednictwem portalu https://kalendarz.olmet.pl, które to aukcje internetowe polegają na wyłonieniu w drodze konkursu ofert podmiotów uprawnionych do uzyskania w zamian za wpłacone środki 1 egzemplarza Kalendarza Olmet.
 2. Ogłoszenie o odbywającej się aukcji zostanie opublikowane pod adresem https://kalendarz.olmet.pl/licytacja/.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://kalendarz.olmet.pl/regulamin/.
 4. Środki pozyskane przez Organizatora w ramach organizowanej Aukcji zostaną przeznaczone na wsparcie sierocińców ulokowanych między innymi w Vielkim Lubienu, Samborze, Żurawnie i Jasieniu, które sprawują opiekę nad ponad czterystoma sierotami wojennymi (dalej: „Cel Aukcji).

§2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a. Organizatorze, Sprzedawcy – należy przez to rozumieć spółkę OLMET Przemysław Oleś Sp. k. z siedzibą w Tarnowskich Górach, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380781, NIP 6452522800, REGON: 241895473;
b. Aukcja – należy przez to rozumieć aukcję internetową prowadzona za pośrednictwem portalu Kalendarz Olmet, polegającą na składaniu przez Oferentów indywidualnych ofert cenowych zakupu przedmiotów oferowanych przez Organizatora;
c. Portal aukcyjny – należy przez to rozumieć portal internetowy Kalendarz Olmet za pośrednictwem którego prowadzona jest przez Organizatora aukcja internetowa;
d. Oferent – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, działającą za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarejestrowaną na Portalu aukcyjnym, która złożyła za pośrednictwem Aukcji ofertę cenową zakupu Przedmiotu aukcji;
e. Przedmiot aukcji – limitowana edycja 100 (stu) sztuk Kalendarza OLMET.RECYKLING 2023 sygnowana hologramem z numerem danego egzemplarza, wydanego przez Organizatora oraz 13 zdjęć z ujęciami widniejącymi na poszczególnych kartach Kalendarza
OLMET.RECYKLING 2023 (każda fotografia opatrzona jest certyfikatem autentyczności, zawinięta w pergamin);
f. Przybicie aukcji – potwierdzenie udzielane przez Organizatora Oferentowi, którego oferta została wyłoniona poprzez Aukcję, w trybie konkursu ofert.

§3

 1. Przed przystąpieniem do Aukcji, każdy Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Aukcji określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Przystąpienie do Aukcji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Aukcji organizowanych przez Organizatora za pośrednictwem Portalu aukcyjnego.
 3. Przystąpienie do Aukcji jest nieodpłatne.
 4. Informacja o danych Organizatora jest każdorazowo podawana na stronie Aukcji.

§4

 1. Przedmiotem Aukcji jest 100 sztuk całorocznego kalendarza naściennego z nadanymi kolejno numerami od 1 do 100 wydanego przez Organizatora oraz 13 zdjęć z ujęciami widniejącymi na poszczególnych kartach Kalendarza OLMET.RECYKLING 2023.
 2. Dokładny opis Przedmiotu aukcji znajduje się na stronie Aukcji w informacji o Przedmiocie aukcji i zawiera co najmniej następujące informacje: zdjęcie przedmiotu aukcji, szczegółowy
  opis oraz parametry techniczne druku.

§5

 1. Wzięcie udziału w Aukcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Portalu aukcyjnego, co może wymagać rejestracji i utworzenia konta na Portalu aukcyjnym.
 2. Przed przystąpieniem do Aukcji ustalana jest cena wywoławcza Przedmiotu aukcji, która może zostać określona w oparciu o aktualną wartość rynkową Przedmiotu aukcji.
 3. Składane przez Oferentów oferty (ceny przebicia) są informacjami jawnymi.
 4. Składana przez Oferenta oferta jest wiążąca dla Oferenta.
 5. Podana podczas Aukcji cena Przedmiotu aukcji jest kwotą brutto w złotych polskich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania oferty, w przypadku, w którym złożona oferta przekracza kwotę 1000,00 zł.
 7. W przypadku braku potwierdzenia oferty lub braku kontaktu z Oferentem (telefonicznego, poprzez pocztę elektroniczną), oferta podlegająca weryfikacji zostaje odrzucona.
 8. Cofnięcie złożonej oferty przez Oferenta, bez podania przyczyny, jest możliwe najpóźniej na 24 godziny przez zakończeniem Aukcji.
 9. Aukcja polega na wystawieniu przez Organizatora Przedmiotu Aukcji oraz składaniu przez Oferentów ofert nabycia Przedmiotu Aukcji, z której to środki zostaną w całości przeznaczone przez Organizatora na Cel Aukcji.
 10. Organizator ma prawo do usunięcia oferty złożonej przez Oferenta jeśli jest ona niezgodna z niniejszym Regulaminem.

§6

 1. Aukcja trwa od 02.10.2022r. do 31.12.2022r., do godziny 23:59 i kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona.
 2. Po zakończeniu Aukcji składane przez Oferentów oferty na kalendarze z numerami od 1 do 100 zostaną uporządkowane przez Organizatora począwszy od najwyższej złożonej oferty do najniższej złożonej oferty. W terminie do 31.12.2022r. będzie możliwa zmiana i/lub dodanie nowej oferty.
 3. Oferent, który złożył najwyższą ofertę otrzyma wylicytowany Przedmiot Aukcji z przyporządkowanym numerem zgodnie z licytowaną ofertą (od 1 do 100).
 4. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą kwotę, o rozstrzygnięciu licytacji decyduje kolejność złożenia ofert przez Oferenta – pierwszeństwo otrzymuje oferta złożona wcześniej. Jeśli liczba Oferentów przekroczy 100, wówczas o rozstrzygnięciu licytacji decyduje wysokość i kolejność złożenia ofert przez Oferenta.
 5. W przypadku wycofania oferty przez Oferenta, bądź nieuiszczenia przez Oferenta, któremu zostało przyporządkowany numer na liście Oferentów, ceny w zakreślonym terminie, za wiążącą uznaje się kolejną ofertę, która opiewała na kolejną najwyższą kwotę aż do wyczerpania pozycji z listy Oferentów.
 6. Informacja na temat przybicia jest wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do każdego Oferenta wraz z informacją, który numer na liście Oferentów został mu przyporządkowany, w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Aukcji.
 7. Każdy Oferent, któremu przyporządkowany został numer na liście Oferentów od 1 do 100 zostaje również poinformowany o cenie Przedmiotu aukcji.
 8. Warunkiem wydania Przedmiotu Aukcji oraz przejścia jego własności jest uiszczenie deklarowanej kwoty, co powinno nastąpić w terminie 48 h od dnia otrzymania linku do płatności wysyłanego przez Organizatora Aukcji za pomocą poczty elektronicznej.
 9. W przypadku wysyłki Przedmiotu Aukcji, jeżeli nie ustalono inaczej, nastąpi ona w terminie 14 dni od dnia wpływu środków za wylicytowany przedmiot na rachunek bankowy
  Organizatora. Koszty wysyłki Przedmiotu Aukcji nie wliczają się do zaoferowanej ceny za Przedmiot Aukcji, koszty wysyłki obciążają w całości Oferenta.
 10. Koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 11PLN (dostawa do 3 dni roboczych) oraz 60PLN na terenie Unii Europejskiej (dostawa do 7 dni roboczych).

§7

 1. Każdy Oferent, który wygrał licytację otrzyma od Organizatora informację z numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacić cenę Przedmiotu aukcji wraz z należnym podatkiem VAT, o ile nie wybrał innej metody płatności niż przelew tradycyjny.
 2. Uiszczenie ceny powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od otrzymania informacji o cenie Przedmiotu aukcji i wartości należnego podatku VAT na rachunek bankowy
  wskazany przez Organizatora, w tytule przelewu wskazując imię i nazwisko, firmę Oferenta, numer aukcji oraz przyporządkowany numer na liście Oferentów.
 3. Za dzień wpłaty uznawany jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.
 4. Płatność za wygraną aukcję można będzie zrealizować za pośrednictwem serwisu imoje – szybka płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

§8

 1. Oferent otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość o możliwości odbioru Przedmiotu aukcji.
 2. Koszty odbioru Przedmiotu Aukcji pokrywa Oferent.
 3. Odbiór Przedmiotu aukcji jest możliwy po zapłacie ceny przez Oferenta.
 4. Odbiór Przedmiotu Aukcji może nastąpić:
  a) osobiście w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru;
  b) w miejscu siedziby Oferenta/ w miejscu zamieszkania Oferenta – poprzez przesłanie przez Organizatora do Oferenta Przedmiotu Aukcji, za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej – według wyboru Oferenta.

§9

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka OLMET Przemysław Oleś Sp. k. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Towarowa 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
  w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380781, NIP 6452522800.
 2. Poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem Portalu aukcji i utworzeniu konta na Portalu aukcji, Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z działaniem Portalu aukcyjnego oraz przeprowadzeniem aukcji internetowej, jak również wyraża zgodę na przekazanie jego danych zawartych w systemie podmiotom zaangażowanym w dokonanie transakcji sprzedaży, w tym firmom świadczącym usługi kurierskie.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w wypadku, gdy rejestracja na Portalu aukcyjnym jest konieczna w celu wzięcia udziału w Aukcji, podanie danych osobowych w formularzu
  rejestracyjnym stanowi niezbędny warunek wzięcia udziału Aukcji.
 2. Oferent ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym danych osobowych.
 3. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do podanych przez niego danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia podanych przez niego danych.
 4. Dane osobowe Oferenta są przetwarzane i chronione przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób
  uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do tych danych.
 5. W sytuacji naruszenia przepisów obowiązującego prawa, Oferent może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące urządzeniach, z których korzysta Oferent, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portalu aukcyjnego i wzięcie udziału w Aukcji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Oferenta danych spowodowaną awarią urządzenia, z którego korzysta Oferent, lub też innymi okolicznościami wynikłymi
  z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Oferenta z Portalu aukcyjnego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami
  niniejszego Regulaminu.

§11

 1. Reklamację należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@olmet.pl.
 2. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację i będącej nabywcą Przedmiotu aukcji, numer aukcji, datę zakończenia aukcji, adres e-mail, numer telefonu oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w terminie wskazanym w ust. powyżej, Reklamujący zostanie poinformowany o powodzie wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji oraz o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w treści reklamacji przez Reklamującego.
 6. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

§12

 1. Spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Oferentem, który nie jest Konsumentem rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 2. Spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Oferentem, który jest Konsumentem, rozstrzyga sąd właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: